MENU
Logo Made in Germany VIETNAMWOOD 2017

Gian hàng triển lãm Đức

Bộ Kinh tế học và Công nghệ Liên bang quyết định, và hỗ trợ, tham gia chính thức vào các hội chợ thương mại quốc tế và chương trình triển lãm của Cộng hòa Liên bang Đức. Ngoài các vấn đề chính sách và ngân sách, việc chủ động tham gia trình bày của Đức tại các triển lãm và hội chợ quốc tế là rất quan trọng. Trong một cuộc đối thoại thường xuyên với các đối tác khối tư nhân, bộ phận phụ trách các hội chợ thương mại quốc gia/quốc tế của Bộ ủng hộ các hoạt động xuất khẩu của công nghiệp Đức trên các thị trường quốc tế.
 
Ngoài ra, "bộ phận phụ trách hội chợ và triển lãm" này liên quan đến việc lập kế hoạch và thực hiện việc tham gia của Đức trong các cuộc triển lãm rộng rãi trên thế giới và nhiều vấn đề chính trị quan trọng về hội chợ và triển lãm ở Đức.
 
Hiệp hội Công nghiệp Hội chợ Thương mại Đức, AUMA , bày tỏ mối quan tâm về công nghiệp hội chợ thương mại ở tầm mức quốc gia và quốc tế liên quan đến quốc hội, các bộ, các cơ quan chính quyền và các tổ chức khác.
 
Hiệp hội tổ chức chương trình hội chợ thương mại Đức chính thức một cách rộng rãi trong sự hợp tác chặt chẽ với Bộ Kinh tế học và Công nghệ Liên bang và Bộ Bảo vệ Người tiêu dùng, Thực phẩm và Nông nghiệp.
 
Là một phần của chương trình này, Chính quyền Liên bang hỗ trợ tài chính cho việc tham gia của Đức ở các sự kiện nước ngoài, ngoài ra còn hỗ trợ cho các buổi trình bày độc lập của công nghiệp Đức trên quy mô rộng.
 
www.bmwi.de
Bộ Kinh tế học và Công nghệ Liên bang
 
www.auma.de
Hiệp hội Công nghiệp Hội chợ Thương mại Đức

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF
Đây là người tổ chức riêng cho quí vị để bố trí các buổi tiếp xúc của quí vị với các nhà triển lãm Đức