MENU
Logo Made in Germany VIETNAMWOOD 2017
Trở lại Liên lạc

AUMA_Hiệp hội Công nghiệp Triển lãm Thương mại Đức

AUMA_Hiệp hội Công nghiệp Triển lãm Thương mại Đức 

AUMA tổ chức chương trình hội chợ thương mại chính thức của Đức ở nước ngoài, hợp tác chặt chẽ với Bộ Kinh tế và Công nghệ Liên bang và Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Bảo vệ Người tiêu dùng.

Là một phần của chương trình này, Chính phủ Liên bang cung cấp hỗ trợ tài chính cho sự tham gia của Đức tại các sự kiện nước ngoài, mà còn cho các bài thuyết trình độc lập của ngành công nghiệp Đức ở nước ngoài.

Các lợi ích của doanh nghiệp và tổ chức chính trị trong mảng này được điều phối bởi Nhóm Công tác về Tham gia Hội chợ Thương mại Nước ngoài, trong đó có đại diện của các hiệp hội định hướng xuất khẩu thường xuyên gặp gỡ đại diện của các Bộ:

Các thành viên của AUMA bao gồm:

Liên hệ:
Hiệp hội Công nghiệp Hội chợ Thương mại Đức
Littenstr. 9
10179 Berlin
Đức

Điện thoại: +49 30 24000-0
Fax: +49 30 24000-330
E-mail: info@auma.de 
Internet: www.auma.de

 

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF
Đây là người tổ chức riêng cho quí vị để bố trí các buổi tiếp xúc của quí vị với các nhà triển lãm Đức